Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierNegen en vijftigste nieuwsbrief maart 2020
Beste leden van de NVSW

Dat het corona virus een zware impact heeft, ook in Nederland, is inmiddels zonneklaar. De rijksoverheid heeft maatregelen getroffen en geeft min of meer dwingende adviezen. In een eerder bericht via de website hebben we al aangegeven dat ook wij, als bestuur van de NVSW, de adviezen en richtlijnen van landelijke organisaties volgen. De genoemde periodes dat evenementen niet mogelijk zijn, wijzigen (begrijpelijk) daarbij.

Voor een aantal activiteiten van de NVSW zou de voorbereiding inmiddels gaan starten, met daarbij de mogelijkheid dat de activiteit niet doorgaat. Dat geeft veel (wellicht onnodig)  werk voor onze vrijwilligers in commissies en bestuur. Nog los van het feit, dat er momenteel wel andere prioriteiten zijn. Ook moeten we als bestuur verder vooruit denken, bijvoorbeeld over datums en mogelijkheden om activiteiten in te halen.
Het bestuur heeft daarom op 18 maart besloten alle activiteiten en bijeenkomsten tot nadere order uit te stellen. Hieronder kunt u dat per activiteit nalezen.
Over de periode na de zomer ontvangt u t.z.t. bericht.
We wensen u allen een zo goed mogelijke gezondheid en sterkte voor de komende periode.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,
Dick Vermeij,
secretaris


Fokkersdag 13 juni gaat niet door

De fokkersdag van 13 juni wordt verplaatst naar 10 oktober. Van de nesten die voor 10 oktober staan gepland, schuift de ene helft door naar de fokkersdag van het voorjaar 2021. De andere helft blijft op 10 oktober staan. We houden op 10 oktober dus 1,5 fokkersdag en in het voorjaar ook. De organisatoren hebben e.a. bedacht en uitgerekend en ‘het past’. Meer informatie volgt t.z.t. Dit betekent dat er nu ook geen uitnodigingen voor 13 juni met de bijbehorende enquêtes worden verstuurd.


AV 2020 uitgesteld

Ook de AV van 6 juni wordt over de zomervakantie heen getild. Een nieuwe datum is nu nog niet bekend. Statutair is dit uitstel niet mogelijk (er is geen artikel m.b.t. noodgevallen of overheidsbepalingen), maar het bestuur beroept zich hierbij op ‘overmacht’. Het bestuur doet dus een beroep op redelijkheid en billijkheid, zodat toch op een later moment  rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.  In ieder geval zal een ieder tijdig worden geïnformeerd, zodra er een nieuwe datum beschikbaar is. Dit heeft ook gevolgen voor de uiterste termijn, waarop ledenvoorstellen dienen te zijn ingediend. Dat wordt dus twee maanden voor de nieuwe datum. Alle bestuursleden blijven tot aan de nieuwe datum in functie (ook de secretaris).


Nestbezoeken

De daadwerkelijke nestbezoeken worden niet gedaan. Daarvoor in de plaats komt de volgende regeling:
- Het melden van een geboren nest verandert niet. Gewoon blijven melden dus.
- De nestbezoeker maakt vervolgens met de fokker een afspraak voor een telefonisch overleg.
- Dit moment zal w.s. net als het reguliere nestbezoek, rond de 7e week van de pups liggen.
- De vragen, die worden gesteld zijn dezelfde als op het gewone nestbezoekformulier; na afloop van het gesprek en het invullen van het formulier zal de nestbezoeker het formulier aan u toesturen. Dit kan per app, scan, foto of gewoon per post. Aan u wordt gevraagd om het formulier te ondertekenen en te retourneren aan: Liesbeth Krol (voor de Stabijhoun) of aan Limmie v.d. Woude (voor de Wetterhoun).
- Wij hopen, dat de genomen maatregel van tijdelijke aard is; zodra er weer zicht is op "normale nestbezoeken" wordt u daarvan op de hoogte gesteld via de website en de Nieuwsbrief. 


Onderzoek Stabijhoun

Onderzoek Stabijhoun

Vanuit het Expertisecentrum Genetica voor Gezelschapsdieren (ECGG) van de Universiteit Utrecht wordt met medeweten en toestemming van de NVSW onderzoek gedaan naar de gezondheid en genetica van de Friese Stabijhoun. Een van de onderdelen van het onderzoek is een gezondheids- en gedragsenquête. Door het voorkomen van ziekten bij de Friese Stabij te vergelijken met andere rassen, kan geïnventariseerd worden of er aandoeningen zijn die mogelijk extra aandacht vragen. Het gaat hier dan vooral om gezondheidsproblemen waar momenteel nog geen fokbeleid op is. 

De vragen over gedrag komen uit een veelgebruikte methode voor wetenschappelijk onderzoek naar honden gedrag. Hiermee kan rasspecifiek gedrag van de Friese Stabij in kaart worden gebracht.

Aan alle Stabij eigenaren nu de vraag om deze enquête over uw jonge, oude en ook uw overleden Stabijs in te vullen. Helpt u ook mee om de gezondheid en het gedrag van de Stabij in kaart te brengen?

U vindt de enquête op:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_6KBCQ3XCXrh1RLT

 

Voor meer informatie kunt u Thessa van Duinen mailen, t.vanduinen@uu.nl
Zij verricht het onderzoek.

 

 


Info Raad van Beheer

Ter info onderstaand de link naar het bericht van de Raad van Beheer.

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/besluiten-bestuur-raad-van-beheer-i.v.m.-corona-crisis-in-nederland/

 


 

 Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken