Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiereenenveertigste nieuwsbrief eenenveertig
Bestuursleden gevraagd!

Naar aanleiding van het verloop van de AV op 17 juni hadden meer dan 20 leden formeel om een buitengewone Algemene Vergadering verzocht. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen en op 8 juli vond die vergadering plaats in de Aker. De vergadering werd geleid door John Kerstens (als onafhankelijk gespreksleider). Het concept-verslag van deze bijeenkomst staat op de ledenpagina vermeld.  In aansluiting op die BAV van 8 juli hebben Chris Hofkamp (voorzitter) en Geert Jan de Jong (bestuurslid) besloten hun standpunt niet te wijzigen en dus  terug te treden als bestuurslid per 1 oktober 2017. Arnold Borggreve (penningmeester) en Dick Vermeij (secretaris) hebben besloten bestuurslid te blijven.

In deze nieuwsbrief vindt u de oproepen voor kandidaten om de open plekken in te vullen. Ook de te volgen procedure staat beschreven. Op 22 november is er een (geplande) AV. Op die datum zouden we graag ook de kandidaat-bestuursleden aan de AV willen voorstellen.

Denkt u aan het beschreven profiel te voldoen? Aarzel dan niet te reageren, dit in het belang van de NVSW. Kent u iemand, die volgens u aan één van de profielen voldoet? Attendeer hem/haar dan op deze oproepen. Hartelijk dank.

Dick Vermeij,
secretaris

 


Vacature voorzitter NVSW

Omdat onze huidige voorzitter, Chris Hofkamp, te kennen heeft gegeven het bestuurswerk per 1 oktober 2017 te willen beëindigen, ontstaat er een vacature voor de functie van voorzitter van de NVSW. De voorzitter wordt tijdens een AV door de leden in functie benoemd.

Wat verwachten wij van de kandidaat?

De NVSW is een grote vereniging met bijna 3000 leden. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, waarin vrijwilligers en fokkers zich inzetten voor de vereniging en de beide Friese rassen. Binnen een dergelijke organisatie is verschil van opvatting, inzicht of mening een normaal en goed verschijnsel. Wij zijn daarom op zoek naar een voorzitter die in de eerste plaats een goed bestuurder is, die goed luistert, helder communiceert, standpunten bij elkaar brengt en met enthousiasme de belangen van de Friese hondenrassen een gezicht geeft.

De volledige oproep vindt u hier
 


Vacature bestuurslid Algemene en Juridische zaken

Omdat ons bestuurslid, Geert Jan de Jong, te kennen heeft gegeven het bestuurswerk per 1 oktober 2017 te willen beëindigen, ontstaat er een vacature voor de functie van bestuurslid algemene en juridische zaken bij de NVSW. Bestuursleden worden tijdens een AV door de leden benoemd.

Taakstelling:

Het bestuurslid algemene en juridische zaken draagt zorg voor:
- de voorbereiding van- en advisering over beleidsaangelegenheden, die niet vallen binnen de portefeuille van andere bestuursleden. Dit kunnen ook beleidsaangelegenheden zijn, waarvan het bestuur aan het bestuurslid vraagt deze specifiek te behandelen
- het beheer en op orde houden van de verenigingsstatuten en reglementen, als mede voor de voorbereidingen van besluitvorming over noodzakelijk geachte wijzigingen daarin;
- de voorbereiding van – en advisering over alle overige juridische aangelegenheden, waarmee de vereniging wordt geconfronteerd.

De volledige oproep vindt u hier.


Vacature bestuurslid Promotie- en Evenementencommissie

Vacature bestuurslid Promotie­- ­ en evenementencommissie.

Het huidige bestuurslid,  Ineke Bosboom, belast met promotieactiviteiten en evenementen heeft aangekondigd per 31 december 2017 haar werkzaamheden als bestuurslid te beëindigen. Daardoor ontstaat per 1 januari 2018 bovenstaande vacature. Het bestuur van de NVSW nodigt leden uit op deze vacature te reageren.

 De PE-commissie heeft tot taak om de bekendheid met - en de belangstelling voor - de Friese hondenrassen, de Stabij- en de Wetterhoun, te bevorderen. Tevens bevordert de commissie de bekendheid met en betrokkenheid bij NVSW. 

De volledige oproep vindt u hier


De wervingsprocedure

Belangstellenden voor één of meerdere van bovenstaande vacatures kunnen dat tot
15 september schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat (secretaris@nvsw.nl). Verzocht wordt om de schriftelijke kandidaatstelling te voorzien van een zo volledig mogelijk  CV, waarin duidelijk uw motivatie voor het bestuurslidmaatschap naar voren komt, maar ook uw kennis en ervaring, zowel binnen als buiten de vereniging.

De beschrijving van de hele procedure vindt u hier.


Binnenkort

5 september
Fokkersberaad Stabijhoun
Aanvang 19:30 uur
“De Aker” te Putten

 

Zie de nieuwsbrief verstuurd aan fokkers en dekreu-eigenaren van 9 augustus 2017 of op de ledenpagina onder het kopje
'fokkersberaad 5 sept'


70 jaar NVSW

Wanneer ook al weer?
Op 24 september houden we de jubileumdag i.v.m. het 70-jarig bestaan van de NVSW.

Waar gaat het gebeuren?
​Op watersportcentrum en camping De Veenhoop te Veenhoop (Friesland).

Wat is er te doen?
Van alles, o.a. diverse workshops en activiteiten voor de kinderen. 
Meer info vindt u hier.

Mag de hond ook mee?
Maar natuurlijk!

Hoe aanmelden?
Stuur voor 1 september een mailtje naar
pr@nvsw.nl 


 


 


Tentoonstellingen

CAC-CACIB
30 sept en 1 okt: Tentoonstelling Maastricht

7 en 8 okt:
Tentoonstelling Zwolle

4 en 5 nov: Tentoonstelling Bleiswijk

8 dec:
Holland Cup te Amsterdam

9 dec:
Amsterdam Winner show

16 en 17 dec: Tentoonstelling Cuijk

Meer informatie:
www.nvsw.nl onder de knop Agenda.

 

 Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken