Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZevenenvijftigste nieuwsbrief 17 november 2019
Vacature secretaris NVSW

Op de AV van juni 2020 is onze huidige secretaris Dick Vermeij volgens rooster aftredend. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Daardoor ontstaat er een vacature voor de functie van secretaris van de NVSW.
De secretaris is lid van het (dagelijks) bestuur. Bestuursleden worden gekozen op en door de AV. Daarom wordt een mogelijke inwerkperiode (samen met de huidige secretaris) tot aan de AV uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Omschrijving van functie:
In het huishoudelijk reglement staat het volgende: “De secretaris is belast met het voeren van het verenigingssecretariaat. De secretaris voert de correspondentie der NVSW waarbij hij kopie houdt. Hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter, na goedkeuring, ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen in boekvorm bij (zie verder artikel 8.7 en 8.8 van dit reglement). Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand van de NVSW, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse AV aan de orde zal worden gesteld. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening wordt vereist.”

In de praktijk worden notulen, correspondentie e.d. digitaal verwerkt en opgeslagen. Het bestuur vergadert doorgaans maandelijks.

Lees hier verder


Jachttraining voor Stabijs en Wetters Zuid-West Nederland

Het trainen van onze Friese honden is een beetje een bijzondere bezigheid.  In wereld van de jachthondentrainers, de uitzonderingen niet te na gesproken, liggen de verwachtingen vaak wat anders dan hoe een Stabij of een Wetter tegen zijn of haar werk aankijkt.  En wij, als voorjagers van onze honden, hebben daarmee te maken.  Het lijkt daarom een goed idee om de hoofden eens bij elkaar te steken om te zien of we elkaar kunnen helpen.  Alleen is maar alleen en feedback op je aanpak van iemand die ook begrijpt hoe je hond in elkaar zit is wel zo effectief.
Wij, Philip Modijefski en ondergetekende Frank Werpennant, proberen een trainingsgroepje te starten op de volgende basis:
•       Regionaal gericht. We willen met een zekere regelmaat bij elkaar komen.  Daarom moet het voor de deelnemers redelijk bereikbaar zijn. We richten ons op Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland.
•       Geen formele instructie.  We gaan er, in ieder geval voorlopig, geen trainer bij halen. De bedoeling is elkaar te stimuleren en van elkaar te leren.
•       Geen verplichting, maar ook niet geheel vrijblijvend. Als je niet kan, dan kan je niet.  Maar het is wel de bedoeling dat je serieus meedoet.
•       Ieder niveau is welkom, van beginner tot (potentiële) Nimrod-deelnemers.
•       Inzet bij toerbeurt.  Ieder op zijn beurt bedenkt een programma van oefeningen voor de volgend bijeenkomst, daarbij rekening houdend met de trainingsdoelen van de deelnemers.  Die vertellen we aan elkaar.
•       Wisselende trainingslocaties.  Iedereen heeft wel een of meer locaties in zijn omgeving waar hij regelmatig traint.  Het lijkt logisch dat degene die de beurt heeft om het programma te maken dat baseert op een van zijn gekende locaties en daar gaan we dan naar toe.
•       Groepsgrootte:  4 – 6 honden. Met voorjagers, natuurlijk.  En het zou fijn zijn als er één of twee extra mensen meekomen om te werpen e.d.
Het plan is om allereerst met een aantal belangstellenden bij elkaar te komen om afspraken te maken over wat, hoe, waar en wanneer. 
Als u belangstelling hebt, mail dan aan Frank Teunissen:  frank.wernpennant@gmail.com
De JWSC ondersteunt dit initiatief.


Vacatures JWSC
De Jacht-, Werk- en SportCommissie van de NVSW is opgericht om leden te enthousiasmeren voor jachttraining, zweetwerk en wedstrijden. We doen dit door workshops, trainingen en wedstrijden te organiseren gericht op aan de jacht gerelateerde proeven. Grofweg verdelen we onze activiteiten in drie onderdelen:
-    activiteiten gericht op standaard jacht proeven;
-    activiteiten gericht op zweetwerk;
-    activiteiten gericht op algemene introductie en kennismaking met jacht- en werkonderdelen.
De JWSC bestaat uit een voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretariaat, trainingsdeskundige stabijhoun, trainingsdeskundige wetterhoun en jacht/ORWEJA-deskundige.
Wegens het stoppen van de wedstrijdsecretaris en uitbreiding van activiteiten zoekt de JWSC twee leden die zich bezighouden met het wedstrijdsecretariaat en organisatie, ondersteuning en begeleiding van de activiteiten van de JWSC.
Lees hier verder

Inteelt en genetisch beheer

Op de website van de NVSW staat een samenvatting van een onderzoek uitgevoerd door Nynke Schippers aan de Wageningen Universiteit, onder begeleiding van Jack Windig, Animal Breeding and Genetics Wageningen UR. Stamboek data van Stabij- en Wetterhounen zijn geanalyseerd om de populatiestructuur en inteelttoename in beide rassen vast te stellen. Vervolgens zijn computersimulaties uitgevoerd om het effect op de gemiddelde inteelt in de rassen te analyseren van verschillend beleid.
Kijk hier voor de samenvatting


Uitbreiding PR-commissie

De PR en Evenementen Commissie van de NVSW heeft tot taak om de bekendheid met en de
belangstelling voor de Friese hondenrassen, de Stabij- en de Wetterhoun, te bevorderen. Tevens
bevordert de commissie de bekendheid met en betrokkenheid bij de NVSW, die als vertegenwoordiger en belangenbehartiger optreedt voor deze hondenrassen en de leden. Ook het schrijven, verzamelen, samenstellen en publiceren van info behoort tot de taken van de commissie.
Concrete activiteiten van de commissie zijn:
- Organisatie van de fokkersdagen
- Organisatie van de clubmatch
- Organiseren van externe evenementen
- Beheer van de webshop
De PR en evenementencommissie bestaat op dit moment uit een voorzitter en commissieleden die de organisatie van extrene evenmenten, het beheer van de webshop en het clubmatchsecretariaat verzorgen. Voor het vergroten van de bekendheid en de belangstelling voor de Stabij- en Wetterhoun, zouden wij de commissie graag met twee leden uitbreiden. 
Kijk hier voor meer info
 


AV 2020

De AV voor 2020 is gepland op 6 juni te Putten. Het is bij het bestuur bekend, dat er die dag ook een show is bij ‘De Baronie’. Er waren echter geen andere zaterdagen meer vrij en een avondvergadering voor de AV is niet wenselijk. Mogelijk helpt deze tijdige mededeling u bij uw planning.


Wandelingen NVSW

Ook in 2020 zal er weer een nieuwjaarswandeling worden georganiseerd en wel op zondag 5 januari in Bussloo.
Volg voor meer info de berichten Fryske Hounen of kijk op www.nvsw.nl 

Op zondag 2 februari is er een winterwandeling in Dwingeloo, georganiseerd door Limmie van der Woude.
Info: www.nvsw.nl 

 


Bestuursvergaderingen
De bestuursvergaderingen tot aan de AV 2020 staan gepland op:  
13 december, 10 januari,
7 februari, 6 maart, 10 april,
8 mei en 29 mei.

VFR Stabijhoun gewijzigd

Op 9 oktober is de goedkeuring van het Verenigingsfokreglement (VFR) Stabijhoun van
de Raad van Beheer ontvangen. De AV ging met deze gewijzigde versie
in juni akkoord. Eén van de wijzigingen gaat over het verminderen van het aantal toegestaande nesten. 
Lees hier verder.


F3-nest Outcross geboren

Donderdag 24 oktober is het eerste F3-nest van het Outcross-project geboren. In het nest van Minke x Tsjalle Kryn fan de Beemsterklei vinden we 8 pups: 4 reuen en 4 teven!

Kijk hier voor meer info.


Fokkerscursus 2020

Ook in 2020 zal de NVSW weer een fokkerscursus organiseren. Dat gebeurt bij opnieuw bij KC Zwolle.
De datums zijn:
19 januari, 2 februari,
16 februari en 8 maart.
Kijk hier voor meer info


Fokgeschiktheidskeuring

De fokgeschiktheidskering van maart 2020 is verplaatst naar zaterdag 17 oktober. Dit geldt zowel voor de Stabijhoun als voor de Wetterhoun.Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken