Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiertwee en vijftigste nieuwsbrief oktober 2018
Bijeenkomst over de Wetterhoun
UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST OP ZATERDAG 10 NOVEMBER
voor iedereen die de Wetterhoun een warm hart toedraagt

Waarom?
De Wetterhoun is een geweldige hond, die behoort tot het Levend Fries Erfgoed. Maar de hoeveelheid Wetterhounen op deze aarde is heel klein. Die kleine hoeveelheid bedreigt het voortbestaan. Met elkaar moeten we niet alleen de populatie overeind houden maar eigenlijk vergroten.
Om het ras op een gezonde manier te kunnen laten voorbestaan en te laten groeien, is elke eigenaar en geïnteresseerde van belang en moeten we de handen ineen slaan en durven over grenzen heen te kijken. Het is één voor 12! U komt toch ook?
 
Wat?
Als we de Wetterhoun willen laten floreren, zijn er mensen nodig die op verantwoorde wijze met de honden willen fokken. Het fokken wordt nu op verschillende wijzen gedaan en bij de beide rasverenigingen zijn er bijvoorbeeld verschillende fokregels. Ook zijn er mensen die buiten de rasverenigingen fokken en hun eigen overwegingen maken bij het selecteren van een geschikte combinatie. Als je de handen in elkaar wilt slaan zal je moeten durven te kijken wat voor onderwerpen belangrijk zijn voor het fokken; daarbij zou je kunnen denken aan gezondheid, diversiteit in genen, alle fokdieren in beeld brengen, enz. Welke onderwerpen van belang zijn moet besproken worden met en bedacht worden door alle belanghebbenden.
Hoe?
Door zoveel mogelijk belanghebbenden uit te nodigen en daarmee kennis en ervaring bij elkaar te brengen, kan worden bedacht hoe we uit liefde voor het ras tot samenwerking kunnen komen en daarmee op verantwoorde wijze het ras overeind kunnen houden en hopelijk laten groeien. 
 
Wanneer?
Zaterdag 10 november 2018 om 13.30 uur in samenwerking tussen de DWVN en de NVSW
 
Waar?
KC Zwolle, Anthony Fokkerstraat, 8013 NT  Zwolle
Kijk hier voor het programma

 


UTNOEGING
UTNOEGING sneon 10 novimber 2018 om 13.30 oere
foar elkenien dy’t de Wetterhoun in waarm hert tadraacht
 
Wêrom?
De Wetterhoun is in geweldige hûn, dy’t heart ta it Libbene Frysk Erfguod. It tal Wetterhounen op dizze ierde is lykwols hiel lyts. Dat lytse oantal bedriget it fuortbestean. Mei-inoar moatte we net allinne de populaasje oerein hâlde mar einliks fergrutsje. Om it ras op in sûne wize fuortbestean litte te kinnen, is eltse eigener en ynteresearre wichtich en moatte wy de hannen gearslaan en oer grinzen hinne doare te sjen. It is ien foar tolven. Jo komme dochs ek?
 
Wat?
As we de Wetterhoun bloeie litte wolle, dan is der ferlet fan minsken dy’t op in ferantwurde wize mei de hûnen fokje wolle. It fokjen wurdt no op ferskate wizen dien en by beide rasferienings binne der bygelyks ferskillende fokregels. Ek binne der minsken dy’t bûten de rasferienings fokje en harren eigen oerwagings meitsje by it selektearjen fan in geskikte kombinaasje. Ast de lapen gearsmite wolst dan silst sjen moatte doare hokfoar ûnderwerpen wichtich binne foar it fokjen; dêrby soest tinke kinne oan sûnens, ferskaat yn genen, alle fokbisten yn byld bringe, ensfh. Hokker ûnderwerpen wichtich binne moat bepraten wurde mei en betocht wurde troch alle belanghawwenden.
 
Hoe?
Troch safolle mooglik belanghawwenden út te noegjen en dêrmei kennis en ûnderfining by inoar te bringen, kin betocht wurde hoe’t we út leafde foar it ras ta gearwurking komme kinne en dêrmei op ferantwurde wize it ras oerein hâlde kinne en hooplik groeie litte. 
 
Wannear?
Op sneon 10 novimber 2018 om 13.30 oere (DWVN + NVSW tegearre)
 
Wêr?
KC Zwolle, Anthony Fokkerstraat, 8013 NT  Zwolle
lês mear hjir

 


6 oktober fokkersdag met outcross pups
6 oktober Fokkersdag Hanzehal Zutphen. Aanvang 10.00 uur
Op een fokkersdag worden de nesten die 1 tot 1,5 jaar oud zijn zo compleet mogelijk bijeengebracht. Voor fokkers en pupeigenaren een leuke reünie waarbij volop bewonderd en bijgekletst kan worden. Voor mensen die interesse hebben in een Stabijhoun- of Wetterhounpup een geweldige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met onze rassen. 
Er is volop informatie verkrijgbaar over de Fryske hounen en onze vereniging. Ook voor Stabijhoun- en Wetterhouneigenaren met interesse voor het fokken van een nestje is dit een zeer geschikt evenement om te bezoeken. Voor meer informatie over de fokkersdag klik hier !

Vier outcrossnesten te zien
Er zullen ook vier outcrossnesten aanwezig zijn. Dit betreft zowel F1 (1e generatie inkruising Airedale) als F2 (2e generatie inkruisingen waarvan de vaderhond een F1 Wetterhoun is uit de outcross Labrador en Poedel).
Een unieke gelegenheid om zoveel outcoss honden te zien, te horen wat keurmeesters er van vinden en mogelijkerwijs te spreken met eigenaren en te vragen naar hun ervaringen. Bent u geïnteresseerd in de toekomst van de Wetterhoun en heeft u belangstelling voor outcross, dan is dit dé gelegenheid voor U.

Beeldjes van de beide rassen
Al jaren is er vraag naar mooie beeldjes van ‘ús hûnen’ mede omdat leden deze honden in origineel formaat kennen uit de beelden in het Rengerspark te Leeuwarden (bij 50 jarig bestaan van de vereniging aangeboden). Tot nu toe hadden we geen kwalitatief goede beeldjes met een echte uitstraling en betaalbaar kunnen vinden. Tom Bouma en Limmie van der Woude (beiden erelid van de NVSW) hebben zich meerdere jaren ingezet om een goede kwaliteit te vinden. En dat is volgens hen gelukt. Tijdens de komende fokkersdag zijn de beeldjes te zien (en te koop) vlak bij de PR-kar van de NVSW. Afhankelijk van de belangstelling wordt bekeken of de beeldjes een ‘vast’ artikel in de kar worden.
 

 


Adviesgroep

Op 26 augustus heeft het bestuur een unaniem besluit genomen over de samenstelling van de adviesgroep ‘Toekomst Friese Hondenrassen’.
Op 29 september is de groep geïnstalleerd.
Meer info is hier te vinden.


JWSC-activiteiten

28 oktober
Training SJP in Neede, is tevens voorbereiding op club diploma dag
Locatie nader te bepalen  
18 november 
Jachthonden training/kennismaking voor beginners
16 december
Kerstzweet, Locatie nader te bepalen

Meer info.


Binnenkort ook:

11 november 
Informatiemiddag
" Er komt een pup in huis ",  locatie KC Zwolle

Meer info.

 

 


Dekaanvragen Stabijhoun
Het is goed te merken, dat steeds meer fokkers van een Stabijhounnest de dekaanvraag doen via een automatische aanvraag.
Natuurlijk blijft informeel vooroverleg met één van de adviseurs mogelijk.
 

 


Overleg met Onze Stabijhoun

Half oktober is er een overleg gepland tussen vertegenwoordigers van de Fokadviescommissies van Onze Stabijhoun en van de NVSW.
Wij houden u op de hoogte.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken