Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZooEasy
Algemeen

Op woensdagmorgen 19 november is ZooEasyOnline afgesloten in verband met de update naar versie 2.3.55. Het is niet te zeggen hoe lang dit gaat duren, maar de verwachting is dat om 10:00 uur de update klaar is.    
  
Wednesdaymorning november 19th ZooEasy will be closed, because of an update to version 2.3.55
We are not sure about the time the update will be finished, but we expect 10:00 o'clock.

Als ZooEasy weer open is, dient u na het inloggen een keer ctrl-F5 te geven (ctrl toets ingedrukt houden en daarna op F5 drukken. De nieuwe versie werkt op dit moment correct met Internet Explorer en FireFox, de overige browsers volgen nog.

When ZooEasy is open again, you need after logging in to press ctrl-F5. The new version works correctly with Internet Explorer and FireFox, other browsers follow in the future.

 

 


voor de gebruikers

Voor de gebruikers geven we onderstaand een overzicht van de nieuwe zaken in ZooEasy. Klik voor de duidelijkheid op Online bekijken. boven aan het blad.
Below we give a summary of new features in the new version. Click on Online reading on top.

Het inlogscherm is aangepast aan de nieuwe huisstijl van ZooEasy.
The login screen  has changed to the ZooEasy corporate identity .

Kolomtitels worden geaccentueerd bij aanraking door de cursor
Column titles are highlighted by cursor touch

Onder aan elk scherm staat nu het totaal aantal Pagina’s en kun je door het nummer in het rechter vakje te zetten, rechtstreeks naar de betreffende pagina springen.
At the bottom of every screen you can see the number of pages and by entering a page number in the box at the right, you jump to that page.

 

 


De functie Uitgebreid zoeken is verder uitgebreid. Bij voorkeuze velden kun de rubriek kiezen of alles
The extended search mode has more functionality.


Bij velden met numerieke of alfanumerieke waarden zij nu een flink aantal keuzes

;              zoekwaarde scheidingsteken (vb:  “HD-A;HD-B”)
>             groter dan (alleen in numerieke waarden)
>=          groter dan of gelijk aan (alleen in numerieke waarden)
<             kleiner dan (alleen in numerieke waarden)
<=          kleiner dan of gelijk aan (alleen in numerieke waarden)
&            combinatie zoek karakter (vb: >= 2 & <= 5.5 )
?             joker teken voor een onbekend karakter op 1 bepaalde positie
*             algemeen joker teken. Kan gebruikt worden in combinatie met de zoek karakters ? en ;
              (zoals: *Vrij*;HD-?  Of *2012*;*2013*)
{0}          toont lege velden
{!0}        toont niet lege velden

In fields with numeric or alphabetic values you can use the search modes below

;              value separator sign (e.g.:  “HD-A;HD-B”)
>             larger than (only in numeric fields)
>=          larger than or equal to (only numeric)
<             smaller than (only numeric)
<=          smaller than or equal to (only numeric)
&            combined search character (e.g.: >= 2 & <= 5.5 )
?             wildcard character for an unknown character at a certain position
*             overall wildcard character . Can be used  in combination with search characters” “? en “;”
              (as: *Vrij*;HD-?  Or *2012*;*2013*)
{0}          gives empty fields
{!0}        gives not empty fields


Uitgebreid zoeken is nu ook beschikbaar bij Nesten

The extended search mode is also available at Breeding pairs as well.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken