Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierInformatie t.b.v. het fokkersberaad en de BALV Outcross Wetterhoun special
Van de voorzitter
Een extra nieuwsbrief met informatie voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 19 maart a.s. Een ledenvergadering met slechts één agendapunt: het toekomstige fokbeleid van de Wetterhoun. Een onderwerp waar al lang en met passie over gediscussieerd wordt. In deze nieuwsbrief wordt het door het bestuur voorgestelde fokbeleid nogmaals toegelicht, maar krijgen ook diegenen die het niet met dit plan eens zijn gelegenheid om hun argumenten neer te zetten. Tezamen met de informatie die u bij de officiële uitnodiging aantreft, kunt u zich zo vast goed voorbereiden.

Natuurlijk zal er zowel op het fokkersberaad, als op de ledenvergadering de gelegenheid zijn om beide standpunten toe te lichten en erover te discussiëren. Uiteindelijk zal er op de ledenvergadering wel een besluit genomen moeten worden: komt er groen licht van de leden voor het voorgestelde Fokbeleid of niet. Het bestuur is van plan om voor de ALV van juni een voorstel te maken, om in de reglementen vast te leggen dat bij onderwerpen die een van de twee rassen aangaat, alleen leden mogen stemmen die dat ras hebben. Vooruitlopend daarop doe ik een dringend beroep op alle leden die geen Wetterhoun hebben, om níet mee te stemmen op de BALV van 19 maart. Laat dit een besluit worden van de “Wettermensen”.

Chris Hofkamp

Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025


Uitnodiging fokkersberaad en Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Op de BALV van 19 maart komen twee zaken aan de orde:
- het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025
- het bijbehorende Fokreglement.
de linken naar deze teksten vindt u in deze nieuwsbrief.

Dinsdag 6 maart is er een extra Wetterhoun fokkersberaad.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Aker in Putten.
Op dit fokkersberaad zal de FAC het FokBeleidsPlan toelichten en is er uiteraard volop ruimte voor vragen en discussie. De avond staat onder leiding van de voorzitter van de NVSW.

Voorgesteld Fokreglement


Fokmatrixen en fertiliteit
Er zijn in het hele proces twee fokmatrixen gemaakt: de Fokmatrix Inteelt en de FokMatrix Gezondheid, met daarin alle teven en alle reuen met de gevolgen (inteelt en ziekte) van een mogelijke paring. Dit bestand is te groot om downloadbaar te maken. Op de het fokkersberaad worden ze beide opgehangen en nogmaals toegelicht.

Eén van de gevolgen van toenemende inteelt is een afname in fertiliteit. Bij het FokBeleidsPlan is al een overzicht van het verloop in 2010 getoond waaruit deze zaken ook blijken. Om het beeld compleet te maken zijn alle dekkingen van 2005 tot en met 2011 geïnventariseerd.

De fertiliteitsanalyses van de jaren 2005 tot en met 2011


Veelgestelde vragen
In de afgelopen periode zijn er tientallen leden geweest die de FAC benaderden met vragen over het FokBeleidsPlan, die met voorstellen en ideeën kwamen, of die gewoon meer wilden weten over bepaalde onderdelen. De meest gestelde vragen hebben we verzameld en er antwoorden op geformuleerd.

Veelgestelde vragen met de antwoorden daarop


Ook tegenstanders
Niet iedereen ziet het zitten om meerdere vreemde rassen in te kruisen. Een groeiende groep fokkers en eigenaren vreest dat de unieke en typische eigenschappen die van een hond een Wetterhoun maken, daardoor verloren zullen gaan. Omdat een open en eerlijke discussie over het fokbeleid belangrijk is, worden de met argumenten onderbouwde bezwaren en vragen hieronder geplaatst.

Te beginnen met de vaststelling dat er meer vragen dan antwoorden zijn. "Er wordt gezegd, dat ons Wetterhounras ‘op het punt staat van omvallen’. Er zou sprake zijn van een te hoge inteeltgraad, te hoog percentage erfelijke afwijkingen en verminderde vruchtbaarheid. Is dat wel zo? Kloppen de getallen en diagnoses? Hoe erg is het?"

De toekomst van de WETTERHOUN, de zorg van ons ALLEN ...


Wat willen we behouden?
Populatiegeneticus en fokkerijspecialist Ir. Ed J. Gubbels schreef een boeiend artikel over de essentie van de rashondenfokkerij, in het bijzonder de Wetterhoun. Hoe ging dat vroeger, hoe gaat het nu en wat zijn de belangrijkste zaken. Een doeltreffend fokbeleid kunnen we alleen opstellen als we het antwoord kennen op de vraag: wat willen we nu eigenlijk precies behouden?

"Het is duidelijk dat de commissie 'de looks van het ras' (met name de 20 genenparen die kleur en vachttype regelen) uitermate ernstig in overweging heeft genomen. Het is echter nog niet duidelijk op welke wijze de commissie 'de essentie van het ras' (de overige 25.000 genenparen) gaat behouden voor de toekomst. Voor dat laatste heb je bij de leden (vooral bij de fokkers) een breed draagvlak nodig. Dat vergt allereerst een intensief inhoudelijk gesprek met de mensen die uiteindelijk zo'n plan moeten uitvoeren."
Welke typische Wetterhoun-gedragskarakteristieken denkt men vanuit de gekozen rassen in te kunnen brengen?

Behoud van de Wetterhoun


Cijfers in beeld gebracht
Hoe hoog is het inteeltcoëfficiënt door de jaren heen geweest? Hoe zit dat met de verwantschap, ofwel Ahnen Verlust Koefficient (AVK) en de nestgroottes? Drs Egbert van der Haring (Wetterhouneigenaar en bioloog met populatiegenetica als specialisatie) heeft de gegevens uit ZooEasy als basis gebruikt om een aantal cijfers middels grafieken inzichtelijk te maken. Een en ander wordt helder uitgelegd.

Cijfers in beeld gebracht, vragen en mogelijke andere oplossingen.


Ervaringen met inkruisen van andere rassen
Er zijn binnen de Nederlandse kynologie slechts enkele keren pogingen gedaan tot het inkruisen van andere rassen. De groep Behoud van de Wetterhoun stelt dat dat geen goede ervaringen zijn geweest en geeft hier voorbeelden van. Bij een kleine en kwetsbare populatie als die van de Wetterhoun is geen ruimte voor dergelijke experimenten; men verwacht schade aan de identiteit van het ras, die onherstelbaar zal blijken te zijn. De voorkeur wordt gegeven aan look-alikes; boerenhonden met een Wetterhounachtig uiterlijk.

10 punten inzake het vraagstuk van de WetterhounAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken