Team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten
 

Mei de doar yn 'e hs

 
 

Inhoudsopgave

 

Nieuwe portefeuillehouder Kernenbeleid

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is er een nieuw college geïnstalleerd en hebben we afscheid moeten nemen van de contactwethouders Leo Pieter Stoel en Wigle Sinnema. Voor de tweede bestuursperiode van Súdwest-Fryslân is wethouder Durk Stoker (FNP) aangewezen als de nieuwe portefeuillehouder Kernenbeleid. Naast portefeuillehouder Kernenbeleid treedt wethouder Durk Stoker ook op als contactwethouder voor een aantal kernen en wijken in onze gemeente. De overige contactwethouders zijn Maarten Offinga (CDA), Gea Akkerman (CDA), Sjoerd Tolsma (PvdA) en Mirjam Bakker (D66).


Lees meer
 

Uitstel keuze windmolens IJsselmeer


De Provinciale Staten hebben ingestemd met de opgave om 530,5 mega watt aan windenergie te realiseren. Provinciale Staten hebben besloten eind dit jaar een besluit te nemen over hoe ze deze opgave willen realiseren. Dan zijn ook de uitkomsten van Fryslân foar de wyn bekend en kunnen de mogelijkheden in het IJsselmeer en op land tegen elkaar afgewogen worden. Eind van het jaar zal de provincie een besluit nemen over de ruimtelijke inpassing van de plannen.

Lees meer

Vrijwilligersverzekering

 

De gemeente hecht een groot belang aan vrijwilligerswerk en vind het belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongevallen en voor aansprakelijkheid. Daarom heeft de gemeente SWF voor alle vrijwilligers in de gemeente een aanvullende verzekering afgesloten bij Raetsheren van Orden. Deze verzekering kan worden gebruikt als de eigen verzekering niet toereikend is.

Lees meer
 

Onkruidbeheer trottoirs, paden en wegen


Om onkruid op de trottoirs, paden en wegen zoveel mogelijk tegen te gaan veegt en borstelt de gemeente de straten. Deze methoden zijn effectief en tegen een redelijke kostprijs. Omdat de gemeente duurzaam beheer van onkruid belangrijk vindt, wil de gemeente het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperken. Hoe werkt het en wat kunt u doen?

Lees meer

Regels inzameling huishoudelijk afval

 

Gemeenten zijn verplicht om regels op te stellen over het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfscontainers. Het gaat om regels die voor individuele aanbieders van afval gelden. De gemeente kan op basis van deze regels handhavend optreden. Bijvoorbeeld  als iemand met opzet een verfblik in de GFT-container doet of als iemand de container ruim voor of na de inzameling van het afval op straat laat staan. Het college heeft onlangs de ontwerpversie van het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vastgesteld, met daarin regels over het aanbieden van afval. Dit besluit kunt u inkijken van 3 juli tot en met 27 augustus. In die periode kunt u uw mening geven over de regels in dit besluit. 


Lees meer
 

Compliment voor inwoners Burgwerd


De inwoners van Burgwerd hebben eind maart flink de handen uit de mouwen gestoken! Zo hebben zij verkeersborden en brugleuningen gepoetst en schelpen aangebracht op de paden in het fraaie dorpspark. Complimenten daarvoor! Omdat de schoongemaakte verkeersborden niet allemaal in de goede richting stonden, heeft de gemeente deze, aansluitend op de schoonmaak, weer rechtgezet. De actie van de Burgwerders is een voorbeeld hoe zoiets redelijk eenvoudig en snel het gewenste resultaat kan hebben voor de leefomgeving.


Fakânsjetiid!

 

Simmer! De sinne strielt oer ús gemeente hinne, de fûgels fleane fluitsjend tusken de hûzen troch en it moaie lânskip stiet wer folop yn ‘e bloei. De fakânsjes binne wer begûn. Yn en rûnt de fakânsjes is de gemeente gewoan iepen fan 9.00-16.00 oere (freeds oant 12.00 oere). Net alle koördinatoaren binne oanwêzich, mar foar driuwende saken binne der genôch minsken fan ús team.

Wy binne berikber op ús sintrale nûmer: 0515 – 489000.

 

Wist u dat...


- u tegen een vergoeding uw paspoort of identiteitsbewijs thuis kunt laten bezorgen!
- u in Bolsward en Sneek via de mobiel parkeergeld kunt betalen!
- door minder te maaien, de bermen bloemrijker worden! 
- u € 500,00 kunt aanvragen als u Burendag viert op 26, 27 of 28 september!
- onze gemeente op zaterdag 13 september met ruim 30 monumenten meedoet aan de Open Monumentendag

 
Contact
Gemeente Súdwest-Fryslân
Bereikbaar van 9.00-16.00 uur
Telefonisch: 14 0515
Mail: info@sudwestfryslan.nl

Postadres
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Kijk voor de openingstijden op:
www.sudwestfryslan.nl
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
  Klik hier als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief.